Samenvatting

Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Waterschappen kunnen voor bovengenoemde projecten een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Aan het project ligt een projectplan ten grondslag met sluitende begroting;
  • Het project voorziet in communicatie over het project. Dit blijkt uit een beschrijving van de communicatieaanpak.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Robuuste en toekomstbestendige watersystemen) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 11.000.000 voor projecten met betrekking tot verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt en waterberging in het landelijk gebied. Voor activiteiten in het kader van klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied DHZ is € 12.400.000 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 8.280.000. 

01-07-2017

30-06-2021

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

18-09-2023