Samenvatting

Vindt u dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u de provincie vragen om in te grijpen. Dit heet een handhavingsverzoek.

Bedrijven moeten zich houden aan de regels in de Omgevingswet of vergunning. Hierin staan onder andere regels om het milieu te beschermen. Er staan ook regels in tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Wanneer een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. Dat kan alleen voor bedrijven die onder het gezag vallen van de provincie. U dient dan een handhavingsverzoek in. Daarna controleert de provincie of het bedrijf de regels overtreedt. Als dat zo is, dan kan de provincie maatregelen nemen tegen het bedrijf.

Onder deze voorwaarden kunt u een handhavingsverzoek doen:

  • Een bedrijf houdt zich volgens u niet aan de regels. Het gaat dan om regels in de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de omgevingsverordening.
  • U heeft een rechtstreeks belang bij het naleven van de regels.
  • Het bedrijf valt onder het gezag van de provincie. Dit geldt meestal voor grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

U dient het handhavingsverzoek in bij de provincie.

De provincie publiceert haar besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Zet in uw handhavingsverzoek:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

17-04-2024