Samenvatting

Wilt u met een luchtvaartuig opstijgen of landen waarbij gebruik wordt gemaakt van een terrein, wat geen luchthaven is, dan heeft u op basis van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart een ontheffing nodig van de provincie. Deze ontheffing wordt ook wel TUG–ontheffing genoemd, waarbij TUG staat voor Tijdelijke en Uitzonderlijk Gebruik.

Formulier

Voor welke luchtvaartuigen een ontheffing afgegeven kan worden, is opgenomen in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens. Op 19 juni 2012 hebben Gedeputeerde Staten beleidregels vastgesteld met betrekking tot de TUG-ontheffingen. Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn:

 • helikopters
 • zweeftoestellen (behalve schermzweeftoestellen)
 • micro light aeroplanes (mla’s)
 • onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor een luchtshow

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
  • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
  • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.
  • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.
  • Het gebied ligt buiten de in de beleidsregels aangewezen natuur- en stiltegebieden.

U heeft geen ontheffing nodig voor:

 • modelvliegtuigen en drones met een maximaal gewicht van 25 kg
 • zeilvliegtuigen
 • schermzweeftoestellen
 • luchtvaartuigen die een nood- of voorzorgslanding maken of hebben gemaakt

Bij structureel gebruik van één locatie is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring van geen bezwaar aan te vragen.

Voor een terrein gelegen in de NNB, Natura-2000gebied of stiltegebied wordt in principe geen ontheffing verleend. De ligging van deze gebieden is aangegeven op de kaart ontheffing Wet luchtvaart.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het dossier Luchtvaart.

Contact

U vraagt de ontheffing aan of dient de melding in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

U kunt daarvoor het email adres meldingtug@omwb.nl gebruiken.

De provincie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

De Omgevingsdienst beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor aanmelden

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

12-01-2023