Samenvatting

Als belanghebbende kunt u aan de overheid vragen een weg ontoegankelijk te maken voor het verkeer. U moet dan een verzoek indienen bij de beheerder van de weg. Ook als u een weg weer toegankelijk wilt maken voor het verkeer, kunt u bezwaar aantekenen bij de instantie die het besluit heeft genomen.

Formulier

De overheid beheert de meeste wegen in Nederland. Zowel het Rijk, de provincies, de gemeenten als de waterschappen kunnen wegen in eigen beheer hebben. De overheid die een weg onderhoudt kan die weg voor het openbaar verkeer afsluiten. Dit noemt men ‘onttrekken aan het openbaar verkeer’ en betekent dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is.

Meestal gebeurt dit:

  • als de weg wordt hersteld of opnieuw wordt aangelegd
  • vanwege het milieu, of
  • vanwege de veiligheid van het verkeer

Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen.

Vindt u het noodzakelijk dat een bepaalde weg afgesloten wordt voor het openbaar verkeer? Doe dan een verzoek bij de overheid. Als de overheid het met u eens is, wordt de weg ontoegankelijk gemaakt voor het verkeer.

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • u bent belanghebbende
  • de weg wordt onderhouden door de gemeente

Weigert de gemeenteraad om aan een verzoek te voldoen? Dan kunt u in beroep gaan bij de provincie.

Voor wegen die worden beheerd door het Rijk, de provincie of een waterschap kunt u bezwaar maken bij de instantie die het besluit genomen heeft.

U maakt bezwaar tegen een onttrekking van een weg bij de instantie die het besluit heeft genomen. Dit kan zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de gemeente, het waterschap of de provincie.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Weigert de overheid aan uw verzoek te voldoen? Dan kunt u beroep instellen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Behalve als deze instantie de gemeente is, dan gaat u in beroep bij de provincie

Het is ook mogelijk dat u juist tegen het besluit van onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer bent. U kunt binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

19-12-2023