Samenvatting

Bent u eigenaar of gebruiker van niet-verplaatsbare goederen? Bijvoorbeeld van grond of een huis. En lijdt u of heeft u schade geleden door het onttrekken van grondwater? U komt dan in aanmerking voor een onderzoek naar de omvang van deze schade. De provincie betaalt de kosten van dit onderzoek. U moet aangeven welke schade u heeft en welke onttrekking naar uw mening deze schade veroorzaakt.

Formulier

Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn: schade aan gewassen aan veedrenkputten aan bossen  aan gebouwen aan ecologische waarde Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie een verzoek doen om een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG) advies te laten uitbrengen. Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van een dergelijk onderzoek. In sommige situaties kan er niet duidelijk vastgesteld worden wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Kan er ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) een veroorzaker vastgesteld worden? Dan kan de provincie op verzoek de schadevergoedingskosten vergoeden.

U kunt de schadevergoeding aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent eigenaar van niet-verplaatsbare goederen of heeft recht op het gebruik of het genot hiervan.
  • U heeft schade geleden als gevolg van de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
  • De onttrekking of infiltratie vindt plaats volgens de regels voor onttrekking van grondwater of infiltratie van water, zoals bedoeld in de Waterwet.
  • De onroerende zaak ligt in een gebied waar de grondwaterstand beïnvloedt wordt door meerdere onttrekkingen.
  • De door de provincie ingeschakelde commissie van deskundigen kan niet of niet snel genoeg vaststellen wie de veroorzaker van de schade is.

Contact

Via bijgevoegd formulier kunt u een verzoek voor een schadeonderzoek indienen. Hiermee wordt de procedure gestart.

U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de provincie waarin de niet-verplaatsbare goederen liggen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

17-12-2020