Samenvatting

Er gelden regels bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere regels aanvragen? In bijzondere gevallen hoeft u zich niet aan de regels te houden. U krijgt dan ontheffing. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Formulier

Voor het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:

a waaraan een melding wordt gedaan;

b dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of

c dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Maatwerkvoorschriften kunnen de algemene regels niet alleen aanvullen, maar er ook van afwijken. Het bevoegd gezag kan bij het stellen van het maatwerkvoorschrift zo nodig een andere kwaliteitseis stellen.

De houder van een zwembad kan een ontheffing aanvragen.

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. De omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Heeft u een ontheffing aangevraagd? Dan krijgt u de beslissing binnen 8 weken nadat de provincie uw aanvraag heeft ontvangen. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Stuur bij de aanvraag ook de reden mee waarom u de vrijstelling wilt.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of een ontheffing kunt krijgen. U kunt dit meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

23-04-2024