Samenvatting

Als uw bedrijfsactiviteiten het milieu kunnen schaden, dan moet u hiervoor eerst toestemming vragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf opricht of verandert. De provincie kan u daarna een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verlenen. Dit is een eenvoudige omgevingsvergunning voor het milieu zonder voorschriften.

Formulier

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen als het activiteiten wil doen die een nadelige invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van windturbineparken, rioolwaterzuivering, beheer en opslag van afvalstoffen, grond of baggerspecie en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een eenvoudige omgevingsvergunning, zonder voorschriften.

De milieutoets is van toepassing als:

1. een m.e.r.-beoordeling verplicht is (m.e.r. = milieueffectrapportage) zoals voor:

 • windturbineparken
 • grote rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • bierbrouwerijen
 • veehouderijen

2. de provincie moet toetsen om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie, zoals bij:

 • activiteiten met afvalstoffen – worden de afvalstoffen doelmatig beheerd
 • installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking van aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden, gebieden waarin deze systemen elkaar kunnen storen
 • cement- en betonfabricage
 • vergisting van dierlijke meststoffen

Voor de m.e.r.-beoordelingen geldt: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt alleen afgegeven als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er daarna geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. De provincie kan u dan een OBM verlenen, waarvoor u de reguliere procedure volgt.

Moet er wel een m.e.r. worden opgesteld? Dan kunt u een gewone omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor moet u de uitgebreide procedure volgen.

U overlegt eventueel met de provincie. De toestemming voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een luchtkwaliteitsonderzoek
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

IPPC tool

Gaat het om een IPPC-bedrijf en wilt u weten welke BBT (Best Beschikbare Technieken) van toepassing zijn?

Via onderstaande link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning. De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF's en de maatregelen uit de BREF's. 

Link: IPPC Tool

De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling. De IPPC tool is ontwikkeld en wordt onderhouden door OD IJsselland en de ODRA.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

31-08-2023