Samenvatting

Kunt u zich niet houden aan de regels van het omgevingsrecht? Dan kunt u soms een gedoogbeschikking aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Een gedoogbeschikking zorgt ervoor dat u onder voorwaarden tijdelijk in strijd met de wet- en regelgeving mag handelen.

Formulier

Gedeputeerde Staten hebben beleidsregels gemaakt. Deze regels heten “Grenzen aan gedogen Noord-Brabant 2001”. Door deze regels kan de provincie gedoogverzoeken eerlijk behandelen.
In deze regels staat dat heel af en toe een gedoogbeschikking gegeven wordt. Wilt u een gedoogbeschikking? Dan bekijken Gedeputeerde Staten of u deze kunt krijgen volgens de regels. Dit kan lang duren. Soms vinden Gedeputeerde Staten dat u, volgens de regels, geen gedoogbeschikking mag. U krijgt dan geen gedoogbeschikking en u kunt geen bezwaar maken.
U krijgt bij de gedoogbeschikking altijd regels. Hier moet u aan voldoen. Als dat niet lukt, kunt u alsnog een boete krijgen.

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen voor een bepaalde tijd. Dan letten Gedeputeerde Staten in ieder geval op:

 1. of de activiteit niet schadelijk is voor de leefomgeving;
 2. of de activiteit in de toekomst legaal kan worden;
 3. of er al een vergunning aangevraagd is;
 4. als die vergunning is aangevraagd, kijkt het college of de vergunning ook verleend kan worden
 5. alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, kunt u een gedoogbeschikking krijgen;
 6. als blijkt dat u zich in het verleden niet aan de regels hield, krijgt u geen gedoogbeschikking;
 7. een gedoogbeschikking is duidelijk en schriftelijk en wordt verleend voor een zo kort mogelijke periode (maximaal 6 maanden).
 8. een gedoog is duidelijk en schriftelijk. De uitstel die u met een gedoog krijgt, moet zo kort mogelijk duren (maximaal 6 maanden).

Als u door “overmacht” zich niet aan de regels kunt houden, gelden de bovenstaande punten 2 tot en met 4 niet.

U kunt ook een gedoogverzoek doen voor het uitvoeren van een beperkt experiment:

 1. als de informatie nodig is voor een vergunningaanvraag of melding
 2. als er bekeken moet worden of de activiteiten technisch haalbaar zijn, en onder welke randvoorwaarden;

Daarvoor gelden de onderstaande regels:

 1. de activiteit is niet schadelijk voor de leefomgeving;
 2. er moet schriftelijk en gemotiveerd aangegeven worden wat het voor onderzoek is, hoe lang het duurt, welk doel het onderzoek heeft, welke vergunningen ermee aangevraagd worden en wat de invloed van het onderzoek is op de leefomgeving;
 3. het onderzoek mag alleen gedaan worden in de minimale tijd die daarvoor nodig is;
 4. als blijkt dat u zich in het verleden niet aan de regels hield, krijgt u geen gedoogbeschikking.

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de omgevingsdienst in uw regio.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Bent u het niet eens met een gedoogbeschikking van de provincie? Dan kunt u bezwaar maken.

22-04-2024