Samenvatting

Projecten voor versnelling en/of intensivering van het herstel van stikstofgevoelige Natura 2000- gebieden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versnellen of intensiveren van het herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden of stikstofgevoelige habitattypen of soorten door middel van:

 1. bosrevitalisering;
 2. maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden;
 3. hydrologische maatregelen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project is gericht op herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden dan wel aan stikstofgevoelige habitattypen of soorten, blijkend uit:
  • een beschrijving van het type maatregelen dat wordt genomen in de projectperiode en de doelen, die daarbij worden nagestreefd;
  • per categorie maatregelen als bedoeld in artikel 14.4, een overzicht van de indicatieve oppervlakten in hectare per natuurgebied;
  • aard en omvang van het verwachte effect van het project op de betreffende habitattypen of soorten;
 • het project is additioneel ten opzichte van het Natuurpact.
 • het project kan worden afgerond voor 1 januari 2026, blijkend uit een realistische planning.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de algemene subsidievereisten art 14.6 en de aanvullende subsidievereisten art 14.7, 14.8 en 14.9 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

21 september 2023 t/m 31 oktober 2023.

of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De hoogte van de subsidie bedraagt: de maximale bedragen per ha, genoemd in artikel 14.10, tweede lid, voor projecten als bedoeld in artikel 14.4, onder a; 100% van de subsidiabele kosten, voor projecten als bedoeld in artikel 14.4, onder b en c De maximale hoogte van de subsidie als bedoeld in het eerste lid is: a. voor agrarische ondernemingen, € 500.000 per project; b. voor overige subsidieontvangers, € 10.000.000 per project.

21-09-2023

31-10-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

02-11-2023