Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op regievoering ten behoeve van het provinciaal uitvoeringsprogramma binnen de GGA.

Formulier

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door organisaties of particulieren die deelnemen aan de stuurgroep of de brede ambtelijke werkgroep van een GGA.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op regievoering ten behoeve van het provinciaal uitvoeringsprogramma;
  • het GGA-team waaraan wordt deelgenomen is actief in een van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als opgenomen in bijlage 17;
  • het project kan uiterlijk 31 december 2023 worden afgerond.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 16.4 van de Subsidieregeling Natuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 2 mei 2022 tot en met 30 juni 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.500.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000 per GGA gebied waarin de aanvrager actief deelneemt

02-05-2022

30-06-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

01-02-2024