Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling preventieve maatregelen wolvenschade vastgesteld. Houders van landschapshuisdieren met dieren in het vastgestelde leefgebied en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren (die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen, niet zijnde gemeentes of waterschappen)  kunnen hiermee in aanmerking komen voor subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Het doel hiervan is om schade aan deze landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, te voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf.

Urgentieregeling:

De bestaande regeling preventieve maatregelen wolvenschade is uitgebreid met een urgentie-regeling. Hiermee kunnen schapen- en geitenhouders ook buiten het vastgesteld leefgebied van de wolf subsidie aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘urgentie'. We spreken van urgentie wanneer een zwervende wolf onverwachts opduikt in een gebied in Brabant en daar schade aanricht.

Formulier

Houders van landbouwhuisdieren en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen (niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • de maatregelen zijn gericht op vermindering en voorkoming van schade aan landbouwhuisdieren veroorzaakt door wolven:
  • in het Aangewezen leefgebied; of
  • buiten het Aangewezen leefgebied in geval van urgentie;
 • de vaste en verplaatsbare wolfwerende afrastering en bijbehorende onderdelen of materialen voldoen aan de specificaties die staan beschreven in paragraaf 2.2. van de Faunaschade Preventiekit module wolven (zie de website van BIJ12);
 • het geregistreerd aantal landbouwhuisdieren van de houder van de landbouwhuisdieren die worden ingezet op het terrein waarop het project wordt uitgevoerd, wordt aangetoond:
  • voor alpaca’s en lama’s door een recent afschrift van de registratie op basis van de Diergezondheidswetgeving;
  • voor overige landbouwhuisdieren door vier uitdraaien van het Identificatie- en Registratiesysteem voor landbouwhuisdieren met de peildata 1 februari, 1 mei, 1gustus en 1 november, in het jaar voorafgaand aan de aanschaf van wolfwerende maatregelen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §15.6 Preventieve maatregelen wolvenschade van de Subsidieregeling Natuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2022 tot en met 17 december 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 200.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt in totaal maximaal € 20.000. Zie voor verdere informatie art. 15.11, lid 2 t/m lid 5

01-02-2022

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

01-02-2024