Samenvatting

Projecten gericht op het herstel of behoud van vennen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 die voorkomen op de Maatregelenkaart (opgenomen in bijlage 8 bij deze regeling) of in de Toelichting Maatregelenkaart. Het gaat hierbij om uitvoeringsprojecten of om onderzoeksprojecten als voorbereiding op het nemen van herstelmaatregelen in vennen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • subsidie wordt alleen verstrekt voor projecten gericht op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart;
  • het project kan binnen 5 jaar na de startdatum worden afgerond.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Herstel en behoud van vennen; uitvoering en onderzoek) van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2024 t/m 17 december 2024

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 750.000

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten

04-01-2024

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

04-01-2024