Samenvatting

Projecten gericht op boscompensatie in de vorm van inrichting van natuurbos of  inrichting  van natuurbos in combinatie met functiewijziging komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

 

Formulier

Rechtspersonen, natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van rechts- en natuurlijke personen kunnen voor projecten die gericht zijn op boscompensatie een subsidie ontvangen.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant, blijkend uit een kadastrale omschrijving van het perceel en een kaart met topografische ondergrond, met een schaal van ten hoogste 1:10.000, met daarop de ligging van het perceel;
 • het project wordt uitgevoerd buiten het NNB en omvat:

  • een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 1 ha, indien het project wordt uitgevoerd aangrenzend aan het NNB (Natuurnetwerk Brabant) of aangrenzend aan een natuurbos buiten het NNB

  • een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 5 ha, in overige gevallen

 

 • indien het project wordt uitgevoerd aangrenzend aan het NNB of aangrenzend aan een natuurbos buiten het NNB:
  • is de boscompensatie zoveel mogelijk verbonden met N2000-gebieden; of
  • versterkt de boscompensatie EVZ's en verbindt N2000-gebieden of onderdelen daarvan
 • indien het project niet wordt uitgevoerd aangrenzend aan het NNB of aan een natuurbos buiten het NNB, wordt een onderbouwing gegeven van de ecologische meerwaarde van het project voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, ondanks de geïsoleerde ligging;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 17.6 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Waardedaling

Indien uw subsidie aanvraag als onderdeel ook waardedaling betreft dan is een taxatierapportage verplicht. Deze taxatierapportage kan de provincie voor u verzorgen, u dient hiervoor contact op te nemen met het subsidieloket. Indien u al over een taxatierapportage beschikt, neemt u dan tevens contact op met het subsidieloket om te controleren of deze rapportage aan alle vereiste van deze subsidieregeling voldoet. Wanneer u een goedgekeurd taxatierapport heeft kunt u de aanvraag definitief indienen via deze regeling.

U kunt een aanvraag indienen van 23 mei 2022 t/m 28 september 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 9.680.000

De hoogte van de subsidie bedraagt: a. 100% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 17.7, onder a; b. 100% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 17.7, onder b, tot een maximum van € 15.000 per ha.

23-05-2022

28-09-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

08-04-2024