Samenvatting

Uitvoeringsprojecten die zich richten op het behoud en herstel van prioritaire plant- of diersoorten en hun leefgebieden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §9 (Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen van 27 februari 2023 tot en met 15 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

1°. € 250.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder a (in steden); 2°. € 250.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder b (in agrarische landschappen); 3°. € 1.200.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder c (in overige gebieden).

De hoogte van de subsidie bedraagt 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000

27-02-2023

15-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

27-03-2023