Samenvatting

Uitvoeringsprojecten die zich richten op het behoud en herstel van prioritaire plant- of diersoorten en hun leefgebieden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §9 (Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen van 11 januari 2024 tot en met 17 december 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

1°. € 250.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder a (in steden); 2°. € 250.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder b (in agrarische landschappen); 3°. € 1.200.000 voor projecten als bedoeld in artikel 9.4, onder c (in overige gebieden).

11-01-2024

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-05-2024