Samenvatting

Onderzoeksprojecten gericht op het behoud of herstel van prioritaire plant- of diersoorten en hun leefgebieden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan de doelen zoals opgenomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §11 (Biodiversiteit en leefgebieden; onderzoek) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2024 tot en met 17 december 2024.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 300.000,-

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000.

 

04-01-2024

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

04-01-2024