Samenvatting

Rechtspersonen, of samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (en natuurlijke personen), kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire bedreigde plant- of diersoorten.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil de biodiversiteit van bedreigde planten en dieren stimuleren. Door het subsidieren van projecten die bedreigde dier- en plantensoorten beschermen en stimuleren, behouden we de soortenrijkdom van deze dieren en planten. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het project richt zich op de uitvoering van een maatregel als opgenomen in de Maatregelenkaart voor biodiversiteit en leefgebieden in Noord-Brabant en toelichting daarop (zie bijlage 7 en 8 van de Subsidieregeling); 
  • het project richt zich op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten in Noord-Brabant (zie bijlage 1 van de Subsidieregeling).

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het aanvraagformulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

 

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 22 februari 2019 tot en met 22 maart 2019.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget verschilt per onderdeel. Zie hiervoor artikel 1.10 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

 

Startdatum

22-02-2019

Einddatum

22-03-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019