Samenvatting

Projecten gericht op de bestrijding of beheersing van een of meer invasieve exoten komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, particulieren of een combinatie daarvan kunnen voor projecten die zorgen voor bestrijding of beheersing van één of meer invasieve exoten, subsidie ontvangen

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- Het project is gericht op bestrijding of beheersing van invasieve exoten zoals opgenomen in bijlage 10 bij deze regeling

- Het project wordt uitgevoerd door meerdere grondeigenaren

- Het project is gericht op het nemen van uitvoeringsmaatregelingen en monitoring en beheer.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §12 van de Subsidieregeling Natuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 17 april 2023 tot en met 15 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 175.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt: 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000, indien het project de soorten bedoeld in deel A van bijlage 10 betreft; 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000, indien het project de soorten bedoeld in deel B van bijlage 10 betreft.

17-04-2023

15-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

17-04-2023