Samenvatting

De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

Formulier

Particulieren, ondernemers en overheden kunnen voor het aanleggen van landschapselement in de vorm van beplanting, een poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland, een subsidie ontvangen. Ook voor het herstellen van een cultuurhistorisch landschapselement is subsidie mogelijk. Ook voor de aanleg van schraalland in combinatie met één of meer van de hierboven genoemde activiteiten is subsidie mogelijk. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd op gronden met een natuur- of agrarische bestemming
  • het project vindt plaats buiten het Natuur Netwerk Brabant
  • het project wordt uitgevoerd buiten een erf
  • met de uitvoering van het project mag niet worden begonnen voordat de subsidieaanvraag is ingediend

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Wilt u weten of uw project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via groenloket@brabantslandschap.nl of kijk op www.brabantslandschap.nl. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 3 januari 2023 tot en met 15 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

  • Het totale beschikbare budget voor 2023 is € 255.000.
  • Het subsidiebedrag bedraagt voor particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 voor particulieren en €75.000 voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor overheden bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000.

03-01-2023

15-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-09-2023