Samenvatting

De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

Formulier

Omschrijving

Particulieren, ondernemers en overheden kunnen voor het aanleggen van landschapselement in de vorm van beplanting, een poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland, een subsidie ontvangen. Ook voor het herstellen van een cultuurhistorisch landschapselement is subsidie mogelijk. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd op gronden met een natuur- of agrarische bestemming
  • het project vindt plaats buiten het Natuur Netwerk Brabant
  • het project wordt uitgevoerd buiten een erf
  • met de uitvoering van het project mag niet worden begonnen voordat de subsidieaanvraag is ingediend

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Contact

Wilt u weten of uw project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via www.brabantslandschap.nl. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 5 februari 2020 tot en met 3 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het totale beschikbare budget voor 2020 is € 255.000. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
  • Het subsidiebedrag bedraagt voor particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 voor particulieren en €75.000 voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor overheden bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000.

Startdatum

05-02-2020

Einddatum

03-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

01-10-2020