Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op ontsnippering door middel van:

  • de aanleg van faunavoorzieningen;
  • het aanpassen van faunavoorzieningen.

Formulier

Gemeenten en waterschappen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontsnipperen van gemeentewegen, een subsidie ontvangen. Onder ontsnipperen verstaan we het aanleggen (of aanpassen) van faunavoorzieningen bij de gemeentewegen. Hierdoor vormen deze wegen geen obstakel meer voor de dieren in de natuur.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in of nabij een gebied dat als knelpunt is opgenomen op de Knelpuntenkaart ontsnippering provincie Noord-Brabant, opgenomen in bijlage 4a bij deze regeling;
  • het project heeft betrekking op een bestaande weg of waterloop, in beheer bij gemeente of waterschap, die een ecologische verbindingszone kruist of raakt; of
  • het project heeft betrekking op een bestaande weg of waterloop, in beheer bij gemeente of waterschap, in de provincie Noord-Brabant, waar aantoonbaar sprake is van een situatie waar fauna frequent ten prooi valt aan het verkeer.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen) van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

 

Van 4 januari 2024 t/m 17 december 2024 kunt u subsidie aanvragen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

  • Het totaal beschikbaar budget voor de aanvraagperiode is € 1.000.000.
  • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €57.500 per subsidieaanvraag.

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum per faunavoorziening van € 57.500

04-01-2024

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

24-05-2024