Samenvatting

Voor het aanleggen of aanpassen van faunavoorzieningen zodat dieren makkelijk over kunnen steken bij gemeentewegen, kan subsidie worden aangevraagd. 

Formulier

Omschrijving

Gemeenten en waterschappen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontsnipperen van gemeentewegen, een subsidie ontvangen. Onder ontsnipperen verstaan we het aanleggen van faunavoorzieningen bij de gemeentewegen. Hierdoor vormen deze wegen geen obstakel meer voor de dieren in de natuur.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • er is sprake van een ecologische noodzaak van de faunavoorziening
  • de te realiseren, dan wel aan te passen faunavoorziening en de daarbij behorende geleiding is geschikt voor de desbetreffende faunasoort

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

Van 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019 kunt u subsidie aanvragen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het totaal beschikbaar budget voor de aanvraagperiode van 2019 is € 250.000.
  • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000 per faunavoorziening.

Startdatum

15-02-2019

Einddatum

03-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019