Samenvatting

Projecten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling die bijdragen aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leiden tot wezenlijke nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten komen in aanmerking voor subsidie.

Zie voor meer informatie: https://www.stimulus.nl/mit-zuid/

 

Formulier

Subsidie op grond van deze paragraaf kan uitsluitend worden aangevraagd door MKB-ondernemingen in een samenwerkingsverband.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening  zijn:

- aanvrager is gevestigd in Zuid-Nederland dan wel de subsidiabele activiteit komt ten goede aan Zuid-Nederland;

- het project moet passen binnen of uitvoering geven aan een KIA zoals uitgewerkt in bijlage 1 te weten:

  • de KIA energietransitie en duurzaamheid;
  • de KIA landbouw, water en voedsel
  • de KIA gezondheid en zorg;
  • de KIA veiligheid;
  • de KIA sleuteltechnologieën;
  • de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een KIA genoemd in het eerste lid, onder b, onderdeel 1 tot en met 5.

- het samenwerkingsverband dient te bestaan uit ten minste twee MKB-ondernemingen

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2  van de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid Nederland 2021 - 2025. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht  bij Lars de Wit, Programmamanager OPZuid & MIT

Tel: 040 237 01 00

E-mail: l.dewit@stimulus.nl

U kunt uw subsidieaanvraag digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement

Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. 

U kunt een aanvraag indienen van 6 juni 2023 t/m 12 september 2023.

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4 voor de tenderperiode genoemd in artikel 2.9 vast op € 7.989.333 met dien verstande dat maximaal 50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragen met een subsidiehoogte van meer dan € 200.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per subsidiabele activiteit.

06-06-2023

12-09-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

17-03-2023