Samenvatting

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.

Formulier

MKB-ondernemingen kunnen voor projecten die gericht zijn op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject, een subsidie ontvangen.    

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

- aanvrager is gevestigd in Zuid-Nederland dan wel de subsidiabele activiteit komt ten goede aan Zuid-Nederland;

- het project moet passen binnen of uitvoering geven aan een KIA (kennis- en innovatieagenda) zoals uitgewerkt in bijlage 1 te weten:

de KIA energietransitie en duurzaamheid;

de KIA landbouw, water en voedsel;

de KIA gezondheid en zorg;

de KIA veiligheid;

de KIA sleuteltechnologieën;

de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een KIA genoemd in het eerste lid, onder b onderdeel 1 tot en met 5.

- de aanvraag betreft niet de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 van de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid Nederland 2021 - 2025. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht  bij Lars de Wit, Programmamanager OPZuid & MIT

Tel: 040 237 01 00

E-mail: l.dewit@stimulus.nl

U kunt uw subsidieaanvraag digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement

Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 4 april 2023 t/m 12 september 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.424.000

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000. Voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie 40 % van de subsidiabele kosten. Voor het verrichten van activiteiten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling bedraagt de subsidie 35 % van de subsidiabele kosten.

04-04-2023

12-09-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

14-03-2023