Samenvatting

Het Integraal Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage die door (industriële) bedrijven moet worden ingediend. Hierin rapporteert u over onder andere over afval, energie- en watergebruik, emissies naar lucht, water en bodem. Het  PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden.   Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven. Het  PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden. Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een (industrieel) bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten.
  • Uw bedrijf kan een bepaalde hoeveelheid verwerken (in Bijlage I van de PRTR-verordening) zodat het daarmee onder de PRTR-regeling valt.

Uw bedrijf brengt meer stoffen in het milieu dan mag en moet daarom een PRTR-verslag opstellen. U leest in Bijlage II van de PRTR-verordening hoeveel er mag vrijkomen.

U dient het verslag in vóór 1 april na het afgelopen verslagjaar. Hiervoor gebruikt u het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV), dit is geregeld in artikel 5.9 van het Bal. Het bevoegd gezag voor het beoordelen van het e-MJV is hetzelfde bestuursorgaan dat bevoegd is om te beslissen over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (artikel 10.27 Besluit kwaliteit leefomgeving).

Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens geheim blijven? Neem dan contact op met de instantie die aan u de omgevingsvergunning heeft gegeven, dit is meestal de Omgevingsdienst.

18-01-2024