Samenvatting

Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van een aantal gebiedsaanduidingen in de Interim omgevingsverordening aanpassen voor een concreet bestemmingsplan.

Formulier

Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van een aantal gebiedsaanduidingen in de Interim omgevingsverordening aanpassen voor een concreet bestemmingsplan. De gemeente kan hiervoor een verzoek indienen. Het gaat onder andere om de grenzen van het Natuur Netwerk, de zoekgebieden voor ecologische verbindingszones en het bestaand stedelijk gebied.

  • Een verzoek tot herbegrenzing kan pas worden ingediend nadat een voornemen daartoe voor inspraak ter inzage heeft gelegen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan waar de wijziging betrekking op heeft.
  • De reacties op de voorgenomen wijziging van de grenzen in de Verordening ruimte worden meegestuurd met het verzoek. Gedeputeerde Staten beoordelen deze inspraakreacties voordat zij beslissen over het verzoek om herbegrenzing.
  • Een aanvraag kan maar betrekking hebben op één bestemmingsplan. Per aanvraag kunnen wel meerdere verzoeken om herbegrenzing binnen dat plan worden ingediend.

Meer info nodig? Mail dan naar ToezichtRO@brabant.nl.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

02-06-2023