Samenvatting

Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van een aantal gebiedsaanduidingen in de Verordening ruimte aanpassen voor een concreet bestemmingsplan.

Formulier

Omschrijving

Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van een aantal gebiedsaanduidingen in de Verordening ruimte aanpassen voor een concreet bestemmingsplan. De gemeente kan hiervoor een verzoek indienen. Het gaat onder andere om de grenzen van de ecologische hoofdstructuur, de zoekgebieden voor ecologische verbindingszones en het bestaand stedelijk gebied.

Voorwaarden

  • Een verzoek tot herbegrenzing kan pas worden ingediend nadat een voornemen daartoe voor inspraak ter inzage heeft gelegen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan waar de wijziging betrekking op heeft.
  • De reacties op de voorgenomen wijziging van de grenzen in de Verordening ruimte worden meegestuurd met het verzoek. Gedeputeerde Staten beoordelen deze inspraakreacties voordat zij beslissen over het verzoek om herbegrenzing.
  • Een aanvraag kan maar betrekking hebben op één bestemmingsplan. Per aanvraag kunnen wel meerdere verzoeken om herbegrenzing binnen dat plan worden ingediend.

Contact

Meer info nodig? Mail dan naar ToezichtRO@brabant.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

14-11-2019