Samenvatting

In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De provincie en in sommige gevallen de gemeente en rijksoverheid mogen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting.  De provincie stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast, Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn.  De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Algemeen kan worden gezegd dat de provincie een hogere waarde kan vaststellen als de maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen niet doeltreffend zijn of als hiertegen grote bezwaren van stedenbouwkundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard zijn. Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

 • de wegaanlegger of de wegbeheerder indien het verzoek wordt gedaan in het kader van
  1. de aanleg van een weg buiten toepassing van de bestemmingsplanprocedure;
  2. reconstructie van een weg;
  3. of de aanpassing van een bestemmingsplan in het kader van de aanleg of reconstructie van een rijksweg;
 • de spoorwegexploitant indien het betreft de aanleg of wijziging van een spoorweg;
 • degene die het beheer voert over het industrieterrein;
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van het gebied waarin het industrieterrein zich bevindt.

Contact

Afhankelijk van de situatie dient u een verzoek in bij de gemeente, de provincie of rijksoverheid.

De provincie neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de provincie een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als de provincie aanvullende gegevens moet opvragen. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:
  • van het industrieterrein, of
  • van de weg, of
  • van de spoorweg, of
  • binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.
 • een of meer duidelijke kaarten

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Als de provincie het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de provincie gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de provincie het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

08-09-2020