Samenvatting

Projecten voor de aanleg of verbetering van fiets-, wandel- en ruiterpaden en de aanleg of verbetering van kleine recreatieve plekken komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook voor het aanleggen of verbeteren van bruggen, tunnels of trekpontjes ten behoeve van fiets-of voetpaden en het aanleggen van informatievoorzieningen ten behoeve van recreatie, is subsidie mogelijk.

Formulier

Gemeenten, waterschappen en rechtspersonen die natuurbeheer als doel hebben kunnen voor projecten die zorgen het aanleggen of verbeteren van de recreatieve routes binnen het gebied van de grenscorridor N69 , een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in het gebied van grenscorridor N69;
  • de Stuurgroep Grenscorridor N69 heeft een advies uitgebracht over het project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Gebiedsimpuls recreatieve routes) van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 2 december 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 5.032.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 5.000. 

01-08-2017

02-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024