Samenvatting

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

Formulier

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie.

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

U hebt een meldingsplicht als ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.
  • De betreffende hoeveelheid verontreinigde grond is meer dan vijftig kubieke meter, en de betreffende hoeveelheid verontreinigd grondwater is meer dan duizend kubieke meter.
  • De handelingen die u van plan bent uit te gaan voeren zijn niet van dien aard, dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing weer wordt teruggebracht.

Het verslag bevat:

  • de gerealiseerde aspecten van de sanering zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

De uitvoering van de Wet Bodembescherming ligt bij de omgevingsdiensten. Daar kunt terecht voor de juiste aanvraag-/ meldingsformulieren of voor specifieke vragen. Voor de regio’s Midden en West Brabant is de OMWB verantwoordelijk, voor de regio’s Zuidoost én Noordoost Brabant is de ODZOB verantwoordelijk voor de Wet Bodembescherming.

U dient de melding te doen bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de provincie waarin de handelingen zullen worden uitgevoerd en/of waar de verontreinigde bodem zich bevindt. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd, en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten, dient u melding te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten. Dit geldt voor de vier grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en voor de gemeenten die genoemd worden in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

De provincie ontvangt uw verslag uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

De Wet bodembescherming kent twee verschillende procedures. Afhankelijk van de procedure kunt u wanneer u het niet eens bent met het besluit:

1. Een zienswijze indienen tegen de ontwerp-beschikking;

2. Bezwaar maken tegen het besluit bij de Hoor en Advies Commissie.

Wanneer u het vervolgens niet eens bent met het definitieve besluit (procedure 1) of niet eens bent met de beslissing op bezwaar (procedure 2) kunt vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State.

Zowel onder aan het besluit als in de kennisgeving staat aangegeven welke procedure u moet volgen wanneer u het niet eens bent met het besluit.

31-05-2023