Samenvatting

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

Formulier

Tot 1 januari 2024 waren de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch bevoegd gezag Wet bodembescherming. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming en zijn de individuele gemeenten het bevoegd gezag over de verontreinigingen in de vaste bodem. Uitzondering hierop zijn de locaties die onder het Overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet vallen (zie Notitie overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet).

Onder de Omgevingswet worden bestaande bodemverontreinigingen aangepakt bij ontwikkelingen. De voorgenomen activiteit of gebiedsopgave staat dan voorop, in plaats van de verontreiniging. Het verrichten van de melding en het aanleveren van gegevens en bescheiden voorafgaand aan of na afloop van de activiteit, vindt plaats via het Omgevingsloket.

Als een bodemsanering wordt uitgevoerd op een locatie die onder het overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet valt dan blijft het oude recht gelden. Betreft het bodemsanering in de gemeente Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg of ’s-Hertogenbosch dan moet u deze melden bij de betreffende gemeente. Voor verontreinigingen elders in Brabant is de provincie het bevoegd gezag. De uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst. 

Als u van plan bent (een deel van) de bodem te saneren of verontreinigde grond te verplaatsen, moet u dit melden. Zie 'Eenvoudige bodemverontreinigingen melden (BUS)' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u instemming van de provincie vragen

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Het evaluatieverslag moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

U stuurt een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

De uitvoering van de Wet Bodembescherming ligt bij de omgevingsdiensten. Daar kunt terecht voor de juiste aanvraag-/ meldingsformulieren of voor specifieke vragen. Voor de regio’s Midden en West Brabant is de OMWB verantwoordelijk, voor de regio’s Zuidoost én Noordoost Brabant is de ODZOB verantwoordelijk voor de Wet Bodembescherming.

U dient de melding te doen bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de provincie waarin de handelingen zullen worden uitgevoerd en/of waar de verontreinigde bodem zich bevindt. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd, en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten, dient u melding te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten. Dit geldt voor Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

U stuurt het verslag naar de provincie.

Uw verslag moet uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering bij de provincie zijn.

In het verslag staat:

  • informatie over de verontreiniging zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

24-04-2024