Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor doorbraakprojecten die gericht zijn op één van de volgende thema’s:

 1. circulaire maakindustrie;
 2. biomassa en voedsel;
 3. circulaire bouw.

Onder doorbraakprojecten verstaan we een samenhangend geheel van activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren dat gericht is op vermindering van grondstoffenverbruik en vermindering van CO2-uitstoot radicale en baanbrekende innovatie en dat zorgt voor een systeemverandering.

Formulier

 • Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemingen waaraan ten minste één MKB-onderneming deelneemt.
 • Indien een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid geen rechtspersoonlijkheid bezit, wordt de subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project is gericht op experimentele ontwikkeling en:
  • 1. procesinnovatie; of
  • 2. organisatie-innovatie; 
 • het project is gericht op fundamentele verandering, blijkend uit een omschrijving waarin de aanvrager ingaat op de impact en haalbaarheid van het project waarvan in elk geval de vermindering van grondstoffenverbruik en de vermindering van CO2-uitstoot deel uitmaken;
 • de samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in ieder geval bevat:
  1. instemming van alle partners over de aanwijzing van de penvoerder om de subsidieaanvraag in te dienen;
  2. de instemming van alle partners met het project;
  3. de verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële verplichtingen betreffende de baten en lasten van de partners;
  4. de bevestiging dat elke projectpartner financieel en inhoudelijk verantwoordelijk is voor haar eigen onderdeel, inclusief begroting en financiering, in het project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4 van de Subsidieregeling Energie. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 29 november 2023 tot en met 10 april 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 400.000.

De hoogte van de subsidie bedoeld in artikel 4.4 bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000.

29-11-2023

10-04-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

29-11-2023