Samenvatting

Projecten die de energietransitie versnellen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Bijvoorbeeld innovatieve projecten die bijdragen aan vernieuwing danwel verbetering van het proces, product of dienst.  Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

Formulier

Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie;
  • Het project heeft een blijvend effect op de energietransitie;
  • Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij;
  • U raadpleegt de Stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico's van het project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 (Brabant geeft energie) van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Minke van Dongen via minke@brabantgeeftenergie.nl of via 06-11188930.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) nodig. Met dit middel kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het aanvraagformulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023 .

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 200.000.

01-02-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

21-02-2023