Samenvatting

Wilt u een kleinschalige bodemsanering melden? Dat kan met een efficiënte en kostenbesparende procedure, de BUS-melding. U doet de BUS-melding bij de provincie.

Formulier

Grote groepen gelijksoortige, technisch eenduidige en weinig complexe bodemsaneringen, waarbij geen zwaarwegende belangen van derden in het gedrang kunnen komen, kunnen nu soepel afgehandeld worden als 'uniforme saneringen'. De onderzoekskosten zijn veel lager en u hoeft geen saneringsplan meer te maken. Deze saneringen kunnen nu volgens een standaardaanpak plaatsvinden. Kleinschalig grondverzet, kleine ontgravingen bij woningen, aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen of rioleringen en de verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks, zijn voorbeelden. Er zijn verschillende categorie├źn van uniforme saneringen, die afhangen van de verontreinigingssituatie in de bodem: immobiel, mobiel en tijdelijk uitplaatsen: Van immobiel spreekt men in de situatie waarbij de in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen zich niet (significant) hebben verspreid naar het grondwater. Mobiel is de situatie waarbij de in de bodem aanwezige stoffen zich tot meer dan een toegelaten waarde hebben verspreid naar het grondwater. Bij tijdelijk uitplaatsen is sprake van een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden (aanleg ondergrondse infrastructuur _ leidingen, kabels, enzovoort) tijdelijk verwijderd moet worden. De saneringsaanpak kan inhouden: verplaatsing van de verontreinigde grond, saneren van verontreinigde grond in een open ontgraving, aanbrengen van een isolatielaag, saneren van verontreinigd grondwater, of een combinatie van deze maatregelen. Om de situatie van de bodem vast te stellen is een vooronderzoek nodig en eventueel een verkennend onderzoek. Bij een aanpak met open ontgraving (mobiele verontreinigingssituatie) wordt nog een nader onderzoek vereist. Als u het voornemen heeft een uniforme sanering uit te voeren moet u daarvan melding doen bij de provincie. Gedeputeerde Staten moeten instemmen met de sanering. Vijf weken na de melding kunt u met de sanering beginnen. Immers, als u geen bericht krijgt binnen die tijd zijn alle gegevens volledig aangeleverd en gaat de provincie van rechtswege akkoord. U kunt vijf werkdagen na de melding beginnen als sprake is van sanering tijdelijk uitplaatsen van de grond voor werkzaamheden.

De voorwaarden voor een BUS-melding bij de provincie zijn onder andere:

 • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u wel in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding niet bij de provincie, maar bij de gemeente waarin u woont.
 • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
 • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
 • U gebruikt één van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
  1. verplaatsen verontreinigde grond
  2. open ontgraving
  3. aanbrengen isolatielaag
  4. saneren verontreinigd grondwater
  5. een combinatie daarvan
 • U gebruikt één van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
  1. verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
  2. aanbrengen isolatielaag
  3. een combinatie daarvan
 • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
 • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.

Krijgt u geen bericht van de provincie binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

 

Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering bij de provincie:

 • U neemt contact op met de provincie.
 • U geeft in ieder geval door:
  • het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de provincie.

De Wet bodembescherming kent twee verschillende procedures. Afhankelijk van de procedure kunt u wanneer u het niet eens bent met het besluit:

1. Een zienswijze indienen tegen de ontwerp-beschikking;

2. Bezwaar aantekenen tegen het besluit bij de Hoor en Advies Commissie.

Wanneer u het vervolgens niet eens bent met het definitieve besluit (procedure 1) of niet eens bent met de beslissing op bezwaar (procedure 2) kunt vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State. Zowel onder aan het besluit als in de kennisgeving staat aangegeven welke procedure u moet volgen wanneer u het niet eens bent met het besluit.

30-11-2022