Samenvatting

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Formulier

Omschrijving

De provincies willen gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe stellen in 2018 de subsidie niet open. Reden hiervoor is dat er vorig jaar in deze provincies niet of nauwelijks afvaldumpingen van synthetische drugs bij de politie zijn gemeld.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • er is sprake van illegale dumping van drugsafval;
  • het drugsafval is afkomstig van productie van synthetische drugs;
  • de aanvrager is zakelijk gerechtigd (bv eigenaar van de grond waarop de drugsafval is gedumpt) of de aanvrager is de gemeente waarbinnen het drugsafval is gedumpt;
  • er is aangifte gedaan bij de politie van de illegale dumping van drugsafval met daarbij een kaart, foto’s en beschrijving van de aangetroffen afvalstoffen;
  • het drugsafval is verwijderd in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017;
  • het afval of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving en door een erkende verwijderaar;
  • de aanvrager overlegt bij de aanvraag een bewijs van aangifte, een bewijs van de gemaakte kosten aan de hand van factuur en een bewijs van de verwijdering en het afvoer van het afval door een geldig afvalstroomnummer dat door het Landelijke Meldpunt Afvalstoffen is afgegeven en/of een saneringsverslag in geval van een bodemverontreiniging. 

Overige voorwaarden voor de subsidie zoals wie in aanmerking komt, de maximale hoogte van de subsidie en het plafond van de subsidie kunt u vinden in de subsidieregeling opruiming drugsafval van uw eigen provincie.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.

U kunt een aanvraag doen via een digitaal aanvraagformulier. Dit digitale aanvraagformulier moet digitaal ondertekend worden.

Particulieren kunnen dit doen met hun DigiD. Na een correcte authenticatie wordt een digitale handtekening op het formulier geplaatst. Meer informatie www.DigiD.nl. Gebruik de versie van het formulier voor particulieren. Na afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid naar de ondertekening met DigiD.

Bedrijven/instellingen/overheden moeten voor digitale ondertekening een bevoegde medewerker voorzien van een middel eHerkenning met de machtiging voor het “Ondertekenen van subsidieaanvragen via IPO/GBO". Een middel eHerkenning kan worden aangeschaft bij een middelenleverancier zoals deze te vinden zijn op www.eHerkenning.nl waar ook nadere informatie over het gebruik van eHerkenning is te vinden. Met dit middel kan namens een bedrijf een rechtsgeldige digitale ondertekening worden uitgevoerd.Gebruik de versie van het formulier voor bedrijven/instellingen/overheden. Na afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid naar de ondertekening met eHerkenning.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van de gestelde voorwaarden. Bij overstijging van het plafond wordt naar rato uitgekeerd.

Indienperiode

Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode.

Op dit moment is voor alle provincies de aanvraagtermijn verstreken.

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare landelijke budget voor de opruiming van drugsafval is €1.000.000. De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten.

Startdatum

01-02-2018

Einddatum

01-09-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

01-10-2018