Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van onderzoek naar een herbestemming van een rijksmonument of gemeentelijk monument niet zijnde een woonhuis. Het onderzoek bestaat uit een van de volgende fases: het ontwikkelen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een concept of het opstellen van een businesscase.

Formulier

Omschrijving

Eigenaren van een rijksmonument of een gemeentelijk monument of een rechtspersoon kunnen voor onderzoek naar herbestemming van een rijksmonument of gemeentelijk monument een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft betrekking op een rijksmonument of een gemeentelijk monument;
  • het monument is gelegen in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 4 (Vouchers onderzoek herbestemming monumenten) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor het indienen van een aanvraag adviseren wij u om contact op te nemen met ErfgoedLab Brabant. Zij kunnen u helpen bij het bepalen van de onderzoeksfase.

Wilt u weten of uw project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met ErgoedLab Brabant via www.erfgoedlabbrabant.nl of via rhanssen@erfgoedlabbrabant.nl

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met ErfgoedLab Brabant. Zij kunnen u helpen bij het invullen van het intakeformulier. Dit formulier is een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag.

Daarna stuurt u het formulier met de bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 100.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000.

Startdatum

01-05-2020

Einddatum

10-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020