Samenvatting

Geografisch gebied

West Noord-Brabant

Acties in spoor 1 en 2 moeten plaatsvinden in of ten behoeve van de volgende gemeenten:

 1. Bergen op Zoom;
 2. Steenbergen;
 3. Moerdijk;
 4. Drimmelen; of
 5. Geertruidenberg

Specifieke doelstelling:

 • Co2 reductie
 • Behoud banen

Doelgroep:

 • Mkb
 • Grootbedrijf (enkel voor niet-productieve investeringen)
 • Non profit organisaties
 • Kennisinstellingen
 • Opleidingsinstituten
 • Overheden

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten in het COROP gebied West-Noord-Brabant, gericht op:

 1. Onderzoek en innovatie, economische diversificatie en digitale innovatie gericht op de transitie naar circulaire of biobased chemie, en bevordering van de circulaire economie.
 2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur en de voorbereidende planvorming, ten behoeve van een duurzame en toekomstbestendige chemische en overige industrie.
 3. Arbeidsmarkt: projecten gericht op bij- en omscholing en andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie.

Meer informatie over de openstellingen en de 3 sporen zie hier

De specifieke activiteiten binnen de drie sporen zijn onder het kopje omschrijving opgenomen.

 

Het Just Transition Fund ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de Europese Unie groter worden.

De voor lidstaat Nederland bestemde financiële JTF-middelen gaan naar zes regionale gebieden (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan. Denk aan West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- Limburg, Groningen, IJmond en Groot-Rijnmond.

Met de relevante stakeholders in West-Noord-Brabant is een regionaal transitieplan opgesteld waarin de te verwachten regionale effecten benoemd zijn van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie heeft gesteld voor de periode 2030 t/m 2050. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energie-transitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Om hier een wezenlijke bijdragen aan te leveren is er gekozen om de beschikbare Europese middelen in te zetten voor projecten in 3 sporen:

Innovatie

De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten gericht op de volgende activiteiten:

 1. onderzoek en innovatie gericht op circulaire en biobased chemie of materialen;
 2. economische diversificatie en baancreatie in de circulaire of biobased chemie of materialen;
 3. digitale innovatie die nodig is voor de transitie van energie en naar groene chemie;
 4. bevordering van de circulaire economie;
 5. een combinatie van één of meer activiteiten onder a tot en met d met activiteiten gericht op de arbeidsmarkt

Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur 

De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie. Het gaat om zowel investeringen in technologie, systemen en infrastructuur als om voorbereidende planvorming en processen gericht op:

 1. elektrificatie van processen in de industrie en de chemische industrie;
 2. lokale CO2-infrastructuur;
 3. groene waterstof;
 4. overige systemen en technologie ten behoeve van duurzame energievoorziening in de groene chemie;
 5. een combinatie van een of meer activiteiten uit de onderdelen a tot en met d met activiteiten gericht op de arbeidsmarkt i

Arbeidsmarkt

Het gaat daarbij zowel om bijscholing en omscholing als om andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie, gericht op:

 1. leven lang ontwikkelen in de techniek;
 2. ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden en digitale kennis en vaardigheden voor werken in de groene chemie en energie;
 3. het ondersteunen van transitiepaden van werk-naar-werk door om- en bijscholing;
 4. bredere bekendheid van werken in de groene chemie;
 5. het ontwikkelen en toevoegen van opleidingsaanbod en opleidingsinstituten ten behoeve van werken in de groene chemie.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn benoemd in de subsidieregeling en de cofinancieringsregeling:

Link naar subsidieregeling JTF van het minister van EZK

https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/wp-content/uploads/sites/13/2022/10/Staatscourant-37-2023.pdf

Link naar cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-1584.html

https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/wp-content/uploads/sites/13/2022/10/Staatscourant-37-2023.pdf

Voor vragen kunt u terecht bij:

De aanvraag van een JTF-project verloopt via Stimulus Programma Management

Overzichtspagina https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/openstellingen/

Portal https://www.jtf-webportal.nl/mijn/

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

17-07-2023