Samenvatting

Projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen binnen de 5 grote maatschappelijke transities in Zuid-Nederland, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die innovatie bevorderen binnen een van de volgende maatschappelijke transities uit de RIS 3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027 centraal staan: a. gezondheid b. landbouw en voeding c. energie d. klimaat, gericht op een van de volgende thema’s: I. watertekort en droogte landelijk gebied II. waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied e. grondstoffen

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. voor het project wordt subsidie verleend op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling OPZuid;
  • b. de subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de Subsidieregeling OPZuid;
  • c. het project komt ten goede aan Noord-Brabant.

2. Een project komt ten goede aan Noord-Brabant als bedoeld in het eerste lid, onder c, als:

  • a. meer dan de helft van de subsidiabele kosten wordt gemaakt door deelnemers aan het project die zijn gevestigd in de provincie Noord-Brabant;
  • b. de resultaten van het project overwegend zijn gericht op de provincie Noord-Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 2.5 van de subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant.

Contact

  • Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl of 040 237 01 00).
  • Voor vragen over de MKB-subsidies kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, team MKB-subsidies via 040 237 32 39 op werkdagen tussen 9.00 en 14.30 uur.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmanagement via www.op-zuid.nl.

  • Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat de aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van een aantal criteria.
  • De subsidie wordt verleend in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

U kunt een aanvraag indienen van 12 september vanaf 09.00 uur tot en met 4 november 2022 tot 17.00 uur.

Het totaal beschikbare budget is €1.300.000 per maatschappelijke transitie zoals genoemd in artikel 2.3 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant.

De subsidie bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten.

12-09-2022

04-11-2022

10-11-2022