Samenvatting

Projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen binnen de vijf grote maatschappelijke transities in Zuid Nederland, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die innovatie bevorderen binnen een van de volgendemaatschappelijke transities uit de RIS 3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het EFRO Programma ZuidNederland 2021-2027 centraal staan: a. gezondheid;b. landbouw en voeding;c. energie;d. klimaat, gericht op een van de volgende thema’s:     i. watertekort en droogte landelijk gebied;     ii. waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied;e. grondstoffen. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:                                                                                                                   a. voor het project wordt subsidie verleend op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling OPZuid;
     b. de subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de Subsidieregeling OPZuid;
     c. het project komt ten goede aan Noord-Brabant. 

2. Een project komt ten goede aan Noord-Brabant als bedoeld in het eerste lid, onder c, als: 
     a. meer dan de helft van de subsidiabele kosten wordt gemaakt door deelnemers aan het
    project die zijn gevestigd in de provincie Noord-Brabant;
     b. de resultaten van het project overwegend zijn gericht op de provincie Noord-Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 2.5 van de subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027
Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl of 040-2370100).

Voor vragen over de MKB-subsidies kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, team MKB-subsidies via 040 237 32 39 tussen 9.00 en 14.30 uur.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmanagement via www.op-zuid.nl

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat de aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van een aantal criteria. De subsidie wordt verleend in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

U kunt een aanvraag indienen van 12 september vanaf 09.00 uur tot en met 4 november 2022 tot 17.00 uur.

Het totaal beschikbare budget is €1.300.000 per maatschappelijke transitie zoals genoemd in artikel 2.3 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant.

De subsidie bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten.

12-09-2022

04-11-2022

29-07-2022