Samenvatting

U mag niet zomaar bossen omhakken of rooien. Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen.

Formulier

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten, die:

 • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
 • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten.

Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen.

In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig:

 • binnen de bebouwde kom
 • erven en tuinen
 • fruitbomen en windschermen langs boomgaarden
 • kweekgoed;
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn);
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn)
 • naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar
 • het dunnen van een houtopstand

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten.

Als u houtopstanden mag kappen, dan moet u dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u:

 • op een bosbouwkundig verantwoorde manier
 • binnen 3 jaar na het kappen van de houtopstand
 • volgens de regels van de provinciale Verordening en Beleidsregel

De Provincie heeft via de Interim omgevingsverordening en Beleidsregel Natuurbescherming aanvullende kaders gesteld voor de meldingen en ontheffingverlening. Zoals:

 • Welke gegevens u moet aanleveren,
 • termijn en wijze van melden en
 • de voorwaarden voor herplantplicht,
 • de vrijstelling en ontheffing daarvan.

Het kan zijn dat er aanvullende algemene regels van toepassing zijn(gemeentelijke Verordening en/of bestemmingsplan) voor het vellen en herbeplanten van houtopstanden. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 

Kapmelding

Wilt u buiten de bebouwde kom houtopstanden bomen of beplanting verwijderen en de oppervlakte van de totale houtopstand is meer dan 10 are (1000m2), of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Wet natuurbescherming minstens 4 weken voor de kap een melding in dienen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). De grond waarop gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). De ODBN kan  als het nodig is een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.

Ontheffing herplantplicht

In uitzonderlijke gevallen kunt u uitstel of ontheffing van de herplantplicht aanvragen. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om ontheffing te vragen de herbeplanting op een andere locatie te doen.

Voor het vellen van houtopstanden binnen de bebouwde kom kunt u contact opnemen met de gemeente.

U doet de kapmelding bij de provincie.

Heeft u een algemene vragen over dit onderwerp en de nieuwe wet natuurbescherming, mail dan naar infownb@brabant.nl

U mag 6 weken nadat de provincie uw kapmelding heeft ontvangen het bos kappen, tenzij de provincie u een kapverbod heeft opgelegd.

U dient minstens 4 weken voor de kap een melding in. Bij een ontheffingsaanvraag ontvangt u het besluit binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 7 weken.

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor:

 • de gegevens die u bij de melding verstrekt
 • de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan
 • de wijze waarop de melding wordt gedaan
 • de situatie waarin u een bos niet mag kappen
 • de voorwaarden voor een herplantplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Voor vragen over het invullen van het formulier, neemt u contact op met de Omgevingsdienst, telefoonnummer 088 – 74 30 000. Voor algemene vragen neemt u contact op met de provincie, telefoonnummer 073 – 681 28 12.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Als de provincie u een (gedeeltelijk) kapverbod oplegt, dan kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

31-05-2023