Samenvatting

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

De uitvoering van de Wet Bodembescherming ligt bij de omgevingsdiensten. Daar kunt terecht voor de juiste aanvraag-/ meldingsformulieren of voor specifieke vragen. Voor de regio’s Midden en West Brabant is de OMWB verantwoordelijk, voor de regio’s Zuidoost én Noordoost Brabant is de ODZOB verantwoordelijk voor de Wet Bodembescherming.

Formulier

Omschrijving

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie. Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht als ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.
  • De betreffende hoeveelheid verontreinigde grond is meer dan vijftig kubieke meter, en de betreffende hoeveelheid verontreinigd grondwater is meer dan duizend kubieke meter.
  • De handelingen die u van plan bent uit te gaan voeren zijn niet van dien aard, dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing weer wordt teruggebracht.

Contact

U dient de melding te doen bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de provincie waarin de handelingen zullen worden uitgevoerd en/of waar de verontreinigde bodem zich bevindt. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd, en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten, dient u melding te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten. Dit geldt voor de vier grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en voor de gemeenten die genoemd worden in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

Termijn

De provincie ontvangt uw verslag uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering.

Aanpak

Het verslag bevat:

  • de gerealiseerde aspecten van de sanering zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

De Wet bodembescherming kent twee verschillende procedures. Afhankelijk van de procedure kunt u wanneer u het niet eens bent met het besluit:

1. Een zienswijze indienen tegen de ontwerp-beschikking;

2. Bezwaar maken tegen het besluit bij de Hoor en Advies Commissie.

Wanneer u het vervolgens niet eens bent met het definitieve besluit (procedure 1) of niet eens bent met de beslissing op bezwaar (procedure 2) kunt vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State.

Zowel onder aan het besluit als in de kennisgeving staat aangegeven welke procedure u moet volgen wanneer u het niet eens bent met het besluit.

Bijgewerkt

16-12-2019