Samenvatting

Verricht u handelingen die de bodem verontreinigen of aantasten, of laat u zulke handelingen verrichten? Constateert u dat er een verontreiniging of aantasting van de bodem is opgetreden? Dan is het belangrijk dat u daar zo snel mogelijk melding van maakt. U kunt dat doen bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen. De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om: handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben; handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te be├»nvloeden; en  andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Contact

U meldt de verontreiniging of de aantasting bij de provincie.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken.
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

De Wet bodembescherming kent twee verschillende procedures. Afhankelijk van de procedure kunt u wanneer u het niet eens bent met het besluit:

  1. Een zienswijze indienen tegen de ontwerp beschikking
  2. Bezwaar aantekenen tegen het besluit bij de Hoor en Advies Commissie. (Klachten-en-bezwaar)

Wanneer u het vervolgens niet eens bent met het definitieve besluit (procedure 1) of niet eens bent met de beslissing op bezwaar (procedure 2) kunt vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State.

Zowel onder aan het besluit als in de kennisgeving staat aangegeven welke procedure u moet volgen wanneer u het niet eens bent met het besluit.

Bijgewerkt

16-12-2019