Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de volgende activiteiten:

 1. verdrogingsbestrijding;
 2. beek- en kreekherstel;
 3. opheffen van knelpunten vismigratie;
 4. klimaatrobuuste waterberging landelijk gebied;
 5. klimaatadaptiemaatregelen ten behoeve van het verminderen van wateroverlast in bebouwd gebied;
 6. klimaatrobuuste watersystemen;
 7. efficiënt watergebruik;
 8. ruimtelijke adaptatie.

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta, de Dommel en Rivierenland.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

 1. het project is gericht op een van de activiteiten, bedoeld in artikel 1.3, en voldoet aan de vereisten zoals nader gespecificeerd in bijlage 1;
 2. het project dient opgenomen te zijn in de projectenlijst in bijlage 2;
 3. het project betreft:
  1. uitvoering van projecten als bedoeld in artikel 1.3, inclusief bijbehorende voorbereiding, planvorming en onderzoek;
  2. onderzoek gericht op projecten als bedoeld in artikel 1.3, onder f tot en met h, mits gericht op innovaties die opschaalbaar of breed toepasbaar zijn;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 1.5 van de Bijdrageregeling Water en Bodem. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen van 14-11-2022 tot en met 29 december 2023. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De bijdragen worden verdeeld overeenkomstig bijlage 2.

 

U kunt een aanvraag indienen van 14-11-2022 tot en met 29 december 2023.

14-11-2022

29-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

29-02-2024