Samenvatting

Rivierverruimingprojecten, die ten goede komen aan de waterstandsdaling in de Maas in Noord Brabant, komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Waterschap Limburg kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de MIRT verkenning van het project Lob van Gennep zoals bedoeld in de startbeslissing.

Voorwaarden

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

a. de activiteiten worden uitgevoerd in het gebied tussen Gennep en Mook;

b. de activiteiten zijn gericht op de MIRT-verkenning van het project Lob van Gennep, bedoeld in de startbeslissing;

c. de activiteiten, bedoeld onder b, zijn gericht op:

1°. het verbeteren van de hoogwaterbescherming, zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt;

2°. het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied om bij extreem hoogwater stroomafwaarts te zorgen voor een waterstandsdaling en daarmee bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden;

3°. het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied;

d. de effecten, bedoeld in onderdeel c, onder 2º, komen ten goede aan de waterstandsdaling in de Maas in de provincie Noord-Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 van de Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 10 juni 2021 tot en met 1 december 2022

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 415.000

Startdatum

10-06-2021

Einddatum

01-12-2022

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-09-2021