Samenvatting

De bijdrageregeling is bedoeld voor het verlenen van bijdragen aan projecten die zijn opgenomen in een van deelprogramma’s van de Regionale mobiliteitsprogramma’s die zijn vastgesteld op de Ontwikkeldagen van november/december 2022. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen is instemming van een deelprogrammatrekker vereist.

Formulier

Tijdens de Ontwikkeldagen van november/december 2022 zijn Regionale mobiliteitsagenda’s en- programma’s vastgesteld door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse regio’s. De Regionale mobiliteitsprogramma’s zijn onderverdeeld in deelprogramma’s. Elk deelprogramma heeft een doel voor ogen en een scope. De provincie Noord-Brabant heeft bijdragen toegezegd aan de verschillende deelprogramma’s. Op aangeven van de deelprogrammatrekkers kunnen gemeenten bijdragen aanvragen voor specifieke projecten.

Enkele belangrijke voorwaarden voor verlening van een bijdrage zijn:

  • het project is opgenomen in de lijst van kansrijke projecten in een deelprogramma;
  • de aangevraagde bijdrage voor het project heeft de instemming van de deelprogrammatrekker blijkend uit een instemmingsverklaring;
  • het project dient uitgewerkt te zijn conform het door Gedeputeerde Staten vastgesteld format voor een projectfiche.

Overige voorwaarden voor een bijdrage kunt u vinden in de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

U kunt een aanvraag indienen van 12 april 2023 tot en met 29 februari 2024.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 45.198.349. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende regio's: regio Noordoost-Brabant; € 3.170.763 - regio Zuidoost-Brabant; € 34.331.070 - regio Hart van Brabant; € 3.883.708 - regio West-Brabant; € 3.812.808

12-04-2023

29-02-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

 

 

08-03-2024