Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbeteren van de milieucondities bodem, water en lucht en de kwaliteit van de leefomgeving in de Zuidoostelijke zandgronden, uitgewerkt in het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke Zandgronden, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Formulier

Een bijdrage kan worden aangevraagd door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Reusel-De Mierden en Waterschap Aa en Maas.

Enkele belangrijke voorwaarden voor een bijdrageverlening zijn:

  • het project vindt plaats binnen het werkgebied van de Zuidoostelijke zandgronden;
  • het project is gericht op het verbeteren van de milieucondities bodem, water en lucht en de kwaliteit van de leefomgeving in de Zuidoostelijke zandgronden, uitgewerkt in het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke zandgronden;
  • de bijdrageaanvrager overlegt een positief advies van de stuurgroep Bestuurlijk overleg gebiedssamenwerking Zuidoostelijke zandgronden.

Overige voorwaarden voor een bijdrage kunt u vinden in de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Van 30 mei 2023 tot en met 27 juni 2023 kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 605.000

De hoogte van de bijdrage betreft 100% van de kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage tot een maximum van het bedrag per gemeente, opgenomen in bijlage 2, behorende bij deze regeling.

30-05-2023

27-06-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

30-05-2023