Samenvatting

Bent u het oneens met een besluit van de provincie? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Het komt vaak voor dat u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • Een bestuursorgaan heeft een schriftelijk ‘besluit’, gericht op rechtsgevolg, genomen
  • U bent als ‘belanghebbende’ rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie. Dit doet u uiterlijk binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Om uw bezwaar te kunnen behandelen, is het belangrijk dat tijdig bezwaar wordt ingediend.

Termijn

De provincie neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van het bezwaar

Bezwaar Belastingsamenwerking West-Brabant

Met enige regelmaat wordt het bezwaar formulier van de provincie gebruikt om bezwaar te maken tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Dit formulier is daar niet voor bedoeld. Indien uw bezwaar zich richt tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant verwijzen wij u naar de website https://www.bwbrabant.nl/bwb/als-u-het-niet-eens-bent.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

27-03-2020