Samenvatting

Wilt u een kleinschalige bodemsanering melden? Dat kan met een efficiënte en kostenbesparende procedure, de BUS-melding. U doet de BUS-melding bij de provincie.

 

Formulier

Omschrijving

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn: kleinschalige grondverplaatsingen kleine ontgravingen bij woningen aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen. Deze hangen af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De categorieën zijn: Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of weinig verspreid naar het grondwater. Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.  Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden, zoals de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels, tijdelijk verwijderd moet worden.

Voorwaarden

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een kleinschalige, niet complexe verontreiniging van grond.
  • De melding gaat over een of meerdere stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering:

         o open ontgraving

         o aanbrengen isolatielaag

         o een combinatie daarvan

  • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding in de gemeente waar u woont.
  • Het saneringsproject wordt milieukundig begeleid door een gekwalificeerd bedrijf. Deze moet Kwalibo-erkend zijn. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Bij een tijdelijke uitplaatsing van grond is milieukundige begeleiding niet nodig als:

        o de bodem tot ontgravingsdiepte is verontreinigd

        o er geen isolatielaag aanwezig is (aangebracht bij een eerdere sanering) die hersteld moet worden

        o de hoeveelheid afgevoerde grond minder is dan 25 m3 en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker

Contact

Meld uw plan voor een uniforme sanering bij de provincie.

Termijn

Krijgt u geen bericht van de provincie binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen van grond' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

Aanpak

U gebruikt bij de melding het voorgeschreven meldingsformulier. Stuur daarnaast een recente kadastrale kaart op, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven. En ook het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek.

Bij een aanpak met open ontgraving (mobiele verontreinigingssituatie) is nog een nader onderzoek vereist.

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de betreffende uitvoerende omgevingsdienst.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

informatie over de Berichtenbox

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

De Wet bodembescherming kent twee verschillende procedures. Afhankelijk van de procedure kunt u wanneer u het niet eens bent met het besluit:

1. Een zienswijze indienen tegen de ontwerp-beschikking;

2. Bezwaar aantekenen tegen het besluit bij de Hoor en Advies Commissie. (http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx)

Wanneer u het vervolgens niet eens bent met het definitieve besluit (procedure 1) of niet eens bent met de beslissing op bezwaar (procedure 2) kunt vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State. Zowel onder aan het besluit als in de kennisgeving staat aangegeven welke procedure u moet volgen wanneer u het niet eens bent met het besluit.

Bijgewerkt

21-03-2018