Samenvatting

Het is verboden om beschermde dieren te doden of te verstoren. Ook is het verboden om beschermde plantensoorten te plukken. In sommige gevallen kunt u hiervoor een ontheffing krijgen. U vraagt een ontheffing aan bij de provincie.

Formulier

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten.
  • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan.
  • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

In de Flora- en faunawet staat dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden. In sommige gevallen wordt hier een ontheffing voor verleend. Bijvoorbeeld als de ontheffing in het belang is van de volksgezondheid en de openbare veiligheid. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid Noord-Brabant.

Aantasting beschermde soorten door werkzaamheden

Wanneer activiteiten of werkzaamheden schadelijk effecten hebben op beschermde soorten die daar aanwezig zijn, heeft u ontheffing nodig om die activiteiten of werkzaamheden uit te voeren. Het is niet toegestaan om beschermde diersoorten te verstoren, te verwonden of om hun verblijfplaatsen te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om de plek waar ze groeien te vernielen.

Voorbeelden van activiteiten

Voorbeelden van activiteiten waar u een ontheffing voor nodig heeft, is het renoveren van huizen of het slopen van gebouwen als hier bijvoorbeeld de mus, gierzwaluw of vleermuis hun nest of verblijfplaats hebben.

Wanneer op de locatie van de activiteit geen beschermde soorten aanwezig zijn of er zijn geen schadelijke effecten op deze soorten, dan is er geen ontheffing nodig.

Een deskundige kan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Als er beschermde soorten op de locatie van de activiteit aanwezig zijn, bepaalt de deskundige of deze beschermde soorten nadelige effecten zullen ondervinden van de werkzaamheden. Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing nodig. Is dit niet mogelijk en is er geen passende andere oplossing, dan moet u ontheffing aanvragen.

Als aanvrager kunt u toestemming voor beschermde soorten voorafgaande aan de omgevingsvergunning aan vragen via een losse ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming. Als u de ontheffing niet los aanvraagt en u heeft een omgevingsvergunning nodig, dan wordt het een onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer u bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen een omgevingsvergunning aanvraagt, dan haakt het onderdeel soortenbescherming aan. Als het onderdeel soortenbescherming volledig is, dan vraagt de gemeente een verklaring van geen bedenkingen aan bij de provincie. U kunt uw verzamelaanvraag dan in één keer indienen bij het Omgevingsloket Online.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Behandeling van uw aanvraag

Door verschillende oorzaken komen er al een langere periode meer aanvragen voor een ontheffing binnen dan de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) kan verwerken. Hierdoor kampt de ODBN met een te grote werkvoorraad waardoor ontheffingsaanvragen niet binnen de daarvoor geldende termijnen afgehandeld kunnen worden. Om weer in control te komen is door gedeputeerde staten het volgende besloten:

  • Nieuwe aanvragen: in 2023 ingediende aanvragen en nieuwe aanvragen worden direct opgepakt en beoordeeld. Op basis van de verwachtte hoeveelheid aanvragen en de beschikbare capaciteit, verwachten we dat deze aanvragen binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen worden afgehandeld.
  • Eerder ingediende aanvragen: Om niet alle (nieuwe) aanvragen en de uitvoering van andere taken te belasten met in het verleden ontstane achterstand, is besloten tijdelijk een speciaal team te formeren. Dat team draagt zorg voor de afhandeling van aanvragen die zijn ingediend voor 2023. Zodra een dergelijke aanvraag in behandeling wordt genomen, nemen wij contact op met de aanvrager en de contactpersoon.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Voor vragen over het invullen van het formulier, neemt u contact op met de Omgevingsdienst, telefoonnummer 088 – 74 30 000. Voor algemene vragen neemt u contact op met de provincie, telefoonnummer 073 – 681 28 12.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

14-07-2023