Samenvatting

De provincie Noord-Brabant kan subsidie verstrekken aan (oud)studenten die een artificial intelligence (AI) oplossing gaan ontwikkelen voor een maatschappelijke opgave en bereid zijn om een startup op te richten.

De inschrijving is anders dan voor een normale subsidie, er is namelijk een challenge uitgeschreven waaraan je kunt deelnemen.

Voorwaarde is dat de startup op basis van AI een oplossing ontwikkelt voor één of meer van de volgende maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant:

 1. Gezonde & veilige leefomgeving;
 2. Energietransitie;
 3. Klimaatproof;
 4. Duurzame verstedelijking/vitaal platteland en mobiliteit/agrofood;
 5. Duurzame concurrerende economie.

Formulier

De provincie Noord-Brabant heeft vanuit de Brabantse Omgevingsvisie en het provinciale Beleidskader Economie 2030 besloten om geld beschikbaar te stellen voor een concurrerende, duurzame en welvarende Brabantse economie. In de uitvoeringsagenda ‘Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking’ staat hoe Gedeputeerde Staten de komende jaren, in het bijzonder, de Brabantse innovatiekracht gaan versterken. 

De opkomst van AI is één van de maatschappelijke transities. Om innovatie te bevorderen door de inzet van AI, hebben Gedeputeerde Staten gekozen voor de inzet van challenges, waarbij de provincie Noord-Brabant MBO-, HBO- en WO-(oud)studenten als doelgroep ziet. De verwachting is dat met name onder studenten veel vernieuwingskracht en creativiteit te vinden is voor AI- en datagedreven oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken.

Er is gekozen voor het verstrekken van een prijs (subsidie in de vorm van een geldbedrag) die een impuls geeft aan de ontwikkeling van startups die worden gerealiseerd door studententeams.

Enkele belangrijke voorwaarden voor deelname aan de challenge en het in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • De subsidieaanvrager:
  • Is student of oud-student en werkt samen met een team van tenminste één en maximaal zeven studenten of oud-studenten, als de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon is;
  • Bestaat uit tenminste twee en maximaal acht studenten of oud-studenten, als de subsidieaanvrager een rechtspersoon is.
 • Tenminste de helft van het aantal deelnemende studenten of oud-studenten is afkomstig van een Brabantse kennisinstelling;
 • Het project heeft voldoende draagvlak en potentie blijkend uit deelname aan één van de twee AI Challenge startbijeenkomsten van de provincie Noord-Brabant. In het inschrijfformulier kun je je voorkeur aangeven voor een datum van een startbijeenkomst;

Overige voorwaarden voor de subsidie kun je vinden in artikel 6 van de Subsidieregeling AI Challenge. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt je terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Fase 1 Inschrijven voor deelname

De challenge start met de inschrijving via het inschrijfformulier. Je schrijft je in als team en geeft daarbij onder meer aan hoe het team is samengesteld en wat je wilt gaan ontwikkelen. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een startbijeenkomst die de provincie Noord-Brabant organiseert.

Fase 2 Subsidieaanvraag digitaal invullen en ondertekenen

Om deel te nemen aan de daadwerkelijke AI Challenge, kun je een subsidieaanvraag (inclusief projectplan en bewijs van deelname aan een startbijeenkomst; zie artikel 6 onder lid d en e) indienen door het digitale aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier onderteken je met een digitale handtekening*.

*Voor particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) kun je een digitale handtekening plaatsen met DigiD. Voor bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid kun je een digitale handtekening plaatsen met eHerkenning. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat je gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als je een bedrijf, instelling of overheid bent, kun je daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kun je aangeven dat je voor verdere communicatie gebruik wil maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox je aanvraag in te dienen.

Fase 3 Beoordeling

Er is sprake van een Challenge. Dit houdt in dat, na afloop van de aanmeldperiode, de aanmeldingen gelijktijdig worden beoordeeld door een jury. Dit gebeurt voorafgaand aan de pitch, conform de criteria in de regeling (zie artikel 6, aanhef en onder g). Op basis van de Subsidieregeling moeten minimaal 60 punten voor het projectplan en de pitch worden behaald, de definitieve score is pas bekend na de pitch.

Fase 4 Finale

Voor de definitieve beoordeling wordt in de week van 22 juni 2023 een bijeenkomst georganiseerd, waar je als deelnemend team d.m.v. een pitch een laatste mogelijkheid hebt om de jury te overtuigen van de toegevoegde waarde van je project. Tijdens de bijeenkomst zullen de winnaars bekend worden gemaakt en de cheques worden overhandigd.

Inschrijven voor deelname aan de startbijeenkomst is mogelijk tot en met 12 mei 2023. Indienen van een subsidieaanvraag kan van 20 april 2023 tot en 8 juni 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 220.000.

De subsidieaanvraag wordt door de jury aan artikel 6 van de Subsidieregeling getoetst. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal punten dat wordt toegekend voor het projectplan en de pitch. Zie artikel 10 van de subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant.

20-04-2023

08-06-2023

Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-09-2023