Samenvatting

De provincie Noord-Brabant kan subsidie verstrekken aan (oud)studenten die een AI (artificial intelligence) oplossing gaan ontwikkelen voor het oplossen van een maatschappelijke opgaven en bereid zijn om een start-up op te oprichten.

De inschrijving is anders dan voor een normale subsidie, er is namelijk een challenge uitgeschreven waaraan je deel kunt nemen. 

Voorwaarde is dat de startup op basis van Artificial Intelligence (AI) een oplossing ontwikkelt voor één of meer van de volgende maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant:

  1. Gezonde & veilige leefomgeving;
  2. Energietransitie;
  3. Klimaatproof;
  4. Duurzame verstedelijking/vitaal platteland en mobiliteit/agrofood;
  5. Duurzame concurrerende economie.

Formulier

De provincie Noord-Brabant heeft vanuit de Brabantse Omgevingsvisie en het provinciale Beleidskader Economie 2030 besloten om geld beschikbaar te stellen voor een concurrerende, duurzame en welvarende Brabantse economie. In de uitvoeringsagenda ‘Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking’ staat hoe Gedeputeerde Staten de komende jaren, in het bijzonder, de Brabantse innovatiekracht gaan versterken.  De opkomst van AI is één van de maatschappelijke transities. Om innovatie te bevorderen door de inzet van AI, hebben Gedeputeerde Staten gekozen voor de inzet van challenges, waarbij de provincie Noord-Brabant MBO-, HBO- en WO-(oud)studenten als doelgroep ziet. De verwachting is dat met name onder studenten veel vernieuwingskracht en creativiteit te vinden is voor AI- en datagedreven oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken. Er is gekozen voor het verstrekken van een prijs die een impuls geeft aan de ontwikkeling van startups die worden gerealiseerd door studententeams.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- De subsidieaanvrager:

  • Is student of oud-student en werkt samen met een team van tenminste één en maximaal zeven studenten of oud-studenten, als de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon is;
  • Bestaat uit tenminste twee en maximaal acht studenten of oud-studenten, als de subsidieaanvrager een rechtspersoon is.

 - Tenminste de helft van het aantal deelnemende studenten of oud-studenten is afkomstig van een Brabantse kennisinstelling;

 - Het project heeft voldoende draagvlak en potentie. Dit wordt op twee momenten beoordeeld: na je inschrijving en bij groen licht, na deelname aan één van de drie startbijeenkomsten AI Challenge van de provincie Noord-Brabant. Een succesvolle deelname aan het Data Readiness Programma van Braventure en haar partners wordt ook beschouwd als een startbijeenkomst. In het inschrijfformulier kun je je voorkeur aangeven voor een datum van een startbijeenkomst;

Overige voorwaarden voor de subsidie kun je vinden in artikel 6 van de Subsidieregeling AI Challenge. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Fase 1 Inschrijven voor deelname

De challenge start met de inschrijving via dit formulier. Je schrijft je in als team en geeft daarbij onder meer aan hoe het team is samengesteld en wat je wilt gaan ontwikkelen. Als jouw idee binnen de voorwaarden van de challenge valt en voldoet aan de overige eisen (zie artikel 6 lid a,b en c van de subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant), ontvang je een uitnodiging voor een startbijeenkomst die de provincie Noord-Brabant organiseert.

Binnen één week nadat de startbijeenkomst heeft plaatsgevonden ontvang je schriftelijk bericht of je  toestemming krijgt om je projectplan verder uit te werken en een subsidieaanvraag in te dienen (fase 2).

Fase 2 Subsidieaanvraag digitaal invullen en ondertekenen

Om deel te nemen aan de daadwerkelijke AI Challenge, kun je een subsidieaanvraag (inclusief projectplan; zie artikel 6 lid e) indienen door het digitale aanvraagformulier (link opnemen) in te vullen. Het aanvraagformulier onderteken je met een digitale handtekening*.

*Voor particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) kun je een digitale handtekening plaatsen met DigiD. Voor bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid kun je een digitale handtekening plaatsen met eHerkenning

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat je gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als je een bedrijf, instelling of overheid bent, kun je daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kun je aangeven dat je voor verdere communicatie gebruik wil maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox je aanvraag in te dienen.

Fase 3 Beoordeling

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig over de aanvragen wordt beslist. Als het subsidieplafond wordt overschreden, m.a.w. zodra het budget op is, wordt een besluit genomen wie het best voldoet aan de criteria (zie artikel 6, lid g).

Fase 4 Finale

Voor de definitieve beoordeling wordt op 22 juni 2023 een finale georganiseerd, waar je als deelnemend team d.m.v. een pitch een laatste mogelijkheid hebt om de jury te overtuigen van de toegevoegde waarde van je project. Tijdens de bijeenkomst zullen de winnaars bekend worden gemaakt en de cheques worden overhandigd.

Inschrijven voor deelname is mogelijk tot en met 12 mei 2023. U kunt een aanvraag indienen van 20 april 2023 tot en 8 juni 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 220.000.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal punten dat wordt toegekend op basis van het projectplan en de pitch. Zie artikel 10 van de subsidieregeling.

20-04-2023

08-06-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

16-03-2023