Samenvatting

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of ontheffing. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Formulier

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

De provincie beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een grondwaterbeschermingszone? Vraag dan om informatie bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Er gelden bijzondere regels.

Met de Interim Omgevingsverordening (IOV) wil de provincie het grondwater beschermen om te zorgen dat het grondwater dat we gebruiken voor ons drinkwater nu én in de verre toekomst schoon blijft. Daarom zijn sommige activiteiten niet toegestaan. Andere activiteiten en werkzaamheden zijn wel toegestaan als u de bodem voldoende beschermt. Om dit te kunnen behoordelen moet u vooraf een melding doen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert namens de provincie de bescherming uit.

Grenzen van de beschermingszones

Wilt u weten of het gebied waar u activiteiten wilt uitvoeren in een grondwaterbeschermingszone ligt? Deze kunt u vinden op onze Kaartbankviewer. Er zijn drie typen beschermingszones die elk hun eigen regels hebben: waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone. 

Meldingsformulier IOV – onderdeel grondwaterbescherming

Op 5 november 2019 is de Provinciale milieuverordening (PMV) vervangen door de Interim omgevingsverordening (IOV). In het digitale formulier geeft u eerst op de kaart aan waar uw activiteit plaatsvindt. Aan de hand van de locatie gaat het formulier verder naar de regels die voor u van toepassing zijn.

U doet de melding of vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een waterwin- of grondwaterwingebied aan bij de provincie.

De provincie beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag van een ontheffing.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de ODZOB, Team grondwater, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken in beroep gaan tegen het besluit over uw aanvraag bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegelijk kunt u daar ook een voorlopige voorziening aanvragen als het gaat om een spoedeisende zaak. Voor een melding is er geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep.

02-06-2023