Samenvatting

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een grondwaterbeschermingszone? Vraag dan om informatie bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Er gelden bijzondere regels.

Formulier

Omschrijving

Met de Provinciale milieuverordening (Pmv) wil de provincie het grondwater beschermen om te zorgen dat het grondwater dat we gebruiken voor ons drinkwater nu én in de verre toekomst schoon blijft. Daarom zijn sommige activiteiten niet toegestaan. Andere activiteiten en werkzaamheden zijn wel toegestaan als u de bodem voldoende beschermt. Om dit te kunnen behoordelen moet u vooraf een melding doen. Vraag bij voorkeur vooraf gratis advies bij de Omgevingdienst Zuidoost-Brabant via e-mail: grondwater@odzob.nl of telefoon: 088 369 03 69. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert namens de provincie de bescherming uit. Grenzen van de beschermingszones Wilt u weten of het gebied waar u activiteiten wilt uitvoeren in een grondwaterbeschermingsbied ligt? Deze kunt u vinden op onze Kaartbankviewer (kijk bij meer informatie voor de link) Open links op de pagina het mapje ‘Provinciale milieuverordening’ Vink aan ‘boringsvrije zones grondwater’, ‘waterwingebieden’ en ‘beschermingszones grondwater’ U ziet dan of de activiteit binnen een grondwaterbeschermingszone plaatsvindt. U vraagt dus vooraf toestemming. dit doet u uiterlijk negen weken voor de uitvoering van de activiteit.

Voorwaarden

Bij bepaalde activiteiten is een individueel advies nodig. De regels die in uw situatie gelden ontvangt u na het doen van een melding. U moet een melding doen:

  • als u een bron aanlegt of boorput maakt die dieper gaat dan drie meter;
  • als u werkzaamheden in de grond uitvoert (bijvoorbeeld graven of funderen) die dieper gaan dan drie meter;
  • als u grond wilt aanbrengen of verplaatsen, dan gelden strenge kwaliteitseisen;
  • als u regenwater van gebouwen of verharding wilt infiltreren.

Uw digitale melding wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de Omgevingsdienst (een papieren aanvraag moet u zelf per e-mail versturen). Zij zorgen voor de grondwaterbescherming namens de provinie. In deze melding geeft u in ieder geval:

  1. beschrijving van de activiteit;
  2. de manier waarop u de bodem beschermt.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail: grondwater@odzob.nl of telefoon 088 369 03 69.

Termijn

U moet de melding uiterlijk negen weken voordat u met de werkzaamheden start doen. De omgevingsdienst beslist (namens de provincie) meestal binnen zes weken.

Aanpak

Aanvraag digitaal indienen

U vult het voor uw situatie bedoelde meldingsformulier (let op formulier werkt niet met Internet Explorer 11) in en ondertekent dit met uw DigiD (natuurlijke personen) of uw middel eHerkenning (rechtspersonen). Het middel eH moet tenminste betrouwbaarheidsniveau 2+ zijn en een machtiging hebben voor het ondertekenen van vergunningaanvragen, ontheffingen of meldingen bij de provincie Noord-Brabant.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

16-09-2019