Samenvatting

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een grondwaterbeschermingszone? Vraag dan om informatie bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Er gelden bijzondere regels.

Met de Interim Omgevingsverordening (IOV) wil de provincie het grondwater beschermen om te zorgen dat het grondwater dat we gebruiken voor ons drinkwater nu én in de verre toekomst schoon blijft. Daarom zijn sommige activiteiten niet toegestaan. Andere activiteiten en werkzaamheden zijn wel toegestaan als u de bodem voldoende beschermt. Om dit te kunnen behoordelen moet u vooraf een melding doen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert namens de provincie de bescherming uit. Grenzen van de beschermingszones Wilt u weten of het gebied waar u activiteiten wilt uitvoeren in een grondwaterbeschermingsbied ligt? Deze kunt u vinden op onze Kaartbankviewer.

 

Formulier

Omschrijving

Meldingsformulier IOV – onderdeel grondwaterbescherming: Op 5 november 2019 is de Provinciale milieuverordening (PMV) vervangen door de Interim omgevingsverordening (IOV). Er wordt hard gewerkt om de meldingsformulieren aan te passen aan de nieuwe regels uit de IOV. Dat betekent dat u tijdelijk via het oude formulier meldingen kunt doen. Omdat een aantal meldingen niet in het oude formulier staat kunt u die rechtstreeks melden bij de ODZOB. De meldingsplichtige activiteiten en de voorschriften uit de IOV vindt u in de Kaartbankviewer. Op de kaart in de viewer kunt u opzoeken in welke beschermingszone uw activiteit uitgevoerd gaat worden (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of de boringsvrije zone).

Voorwaarden

Meldingen met formulier

Onderstaande activiteiten kunt u melden door het formulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar grondwater@odzob.nl (dus niet in drievoud opsturen naar de provincie zoals vermeld op het formulier). 

Let op: de voorschriften in de IOV kunnen gewijzigd zijn t.o.v. de PMV. De ODZOB informeert u aan de hand van het formulier over welke voorschriften er gelden, welke informatie nog verder nodig is en hoe u deze kunt aanleveren. 

Waterwingebied

Niet van toepassing

Grondwaterbeschermingsgebied

a. het verrichten van werkzaamheden in de bodem op een diepte van drie meter of meer onder het maaiveld in de volgende gevallen:

  • boorputten voor het onderzoeken of saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming
  • boorputten t.b.v. wateronttrekkingen als bedoeld in artikel 6.4 en artikel 6.5 Waterwet (met uitzondering van bodemenergiesystemen die verboden zijn)
  • het uitvoeren van grond- of funderingswerken

b. het op of in de bodem lozen van afstromend hemelwater van gebouwen, wegen voor gemotoriseerd of andere verhardingen (parkeerterreinen vanaf vier plekken). 

c. Parkeren: het tijdelijk inrichten van onverharde gronden als parkeerterrein (vanaf vier plekken)

d. het toepassen van meer dan 5000 m³ grond of baggerspecie

Boringsvrije zone

a. het verrichten van werkzaamheden in de bodem op een diepte van tien meter of meer onder het maaiveld in de volgende gevallen:

  • boorputten voor het onderzoeken of saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming
  • boorputten t.b.v. wateronttrekkingen als bedoeld in artikel 6.4 en artikel 6.5 Waterwet
  • overige boorputten
  • het uitvoeren van grond- of funderingswerken

b. het toevoegen of onttrekken van warmte aan het grondwater waaronder de aanleg van bodemenergiesystemen 

Contact

U vraagt uiterlijk negen weken voor de uitvoering van de activiteit toestemming. Vraag bij voorkeur vooraf gratis advies bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail: grondwater@odzob.nl of telefonisch: 088 - 369 03 69.

De omgevingsdienst beslist (namens de provincie) meestal binnen zes weken. 

Aanpak

Meldingen zonder formulier

Onderstaande activiteiten kunt u melden door een e-mail te sturen naar grondwater@odzob.nl, onder vermelding van ‘melding IOV’. U geef beknopt aan waar u welke activiteit(en) wilt uitvoeren. De ODZOB informeert u vervolgens over welke voorschriften er gelden, welke informatie nodig is en hoe u deze kunt aanleveren.

Waterwingebied

Let op: veel niet genoemde activiteiten zijn verboden in waterwingebied. Raadpleeg de IOV voor de activiteiten die zijn toegestaan zonder melding.

a. het onderzoeken van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming

b. het aanbrengen van aardpennen

c. de aanleg van (on)verharde paden voor niet-gemotoriseerd vervoer

d. het toepassen van grond of baggerspecie met een kwaliteit die voldoet aan de achtergrondwaarde

e. werkzaamheden in de bodem gericht op behoud van de natuurfunctie of ten dienste van extensieve recreatie

f. civiel- en bouwtechnische werken nodig voor regulier beheer en onderhoud van bestaande bebouwing, infrastructuur en waterbeheer

g. de aanleg van kabels en leidingen, uitgezonderd buisleidingen (aardgasleiding toegestaan)

Grondwaterbeschermingsgebied

a. het tijdelijk gebruik van gronden voor een evenement (een georganiseerde gebeurtenis ten behoeve van meerdere bezoekers en waarbij water, elektriciteit, catering of toiletvoorzieningen beschikbaar zijn)

b. het bedrijfsmatig gebruik of aanwezig hebben van een potentieel schadelijke stof(stoffen opgenomen in de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming 2012, deel 3, bijlage 2,stap 5, 'De stoffenlijst' en stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van het grondwater, alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het grondwater kunnen ontstaan en die het grondwaterongeschikt voor menselijke consumptie maken)

Boringsvrije zone

Niet van toepassing

Individueel advies

Bij bepaalde activiteiten is een individueel advies nodig. De regels die in uw situatie gelden ontvangt u na het doen van een melding. U moet een melding doen:

• als u een bron aanlegt of boorput maakt die dieper gaat dan drie meter; 

• als u werkzaamheden in de grond uitvoert (bijvoorbeeld graven of funderen) die dieper gaan dan drie meter; 

• als u grond wilt aanbrengen of verplaatsen, dan gelden strenge kwaliteitseisen;

• als u regenwater van gebouwen of verharding wilt infiltreren.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

16-12-2019