Samenvatting

De provincie heeft wegen en vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen.  Als het om een weg gaat dient u de vergunning in bij de provincie en als het om een vaarweg gaat dient u de vergunning in bij Waterschap Brabantse Delta.

Formulier

Omschrijving

Soms mogen in de berm bij provinciale wegen kabels en leidingen gemaakt worden. Deze leidingen en kabels moeten wel een openbare functie hebben. Bijvoorbeeld telecommunicatiekabels of niet-gevulde mantelbuizen die bedoeld zijn voor de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringen. Voor het (ver)leggen of verwijderen van deze kabels of niet-gevulde mantelbuizen heeft u ook een vergunning nodig. Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Meestal is dat de provincie. In dat geval doet u uw verzoek bij de provincie. De provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen. U doet uw verzoek bij de provincie als dit een weg betreft (zie de kaart met alle provinciale wegen), bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft die in beheer is bij de provincie. Provinciale vaarwegen waarvoor waterschap Brabantse Delta beheerder is, zijn de volgende:Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Voorwaarden

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij kijken zij of de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven. U kunt alleen een vergunning krijgen voor telecommunicatiekabels of niet-gevulde mantelbuizen die bedoeld zijn voor de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringen.

Contact

U doet uw verzoek bij het college van Gedeputeerde Staten als dit een weg betreft en het waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft.

Aanvragen gericht aan het waterschap Brabantse Delta kunt u schriftelijk verzenden naar: Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Termijn

Het waterschap en Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-09-2019