Tegen dit besluit zijn beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 te wijzigen.

Het wijzigingsbesluit wordt op grond van artikel 6:19 Awb onderdeel van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stukken inzien

Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 28 juni 2021 tot en met 9 augustus 2021 ter inzage. De omgevingsvergunning kan digitaal en op papier worden ingezien. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsvergunning worden ingezien bij de gemeente Steenbergen op de daar gebruikelijke openingstijden. U kunt de stukken ook downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 augustus 2021 beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen het wijzigingsbesluit kunnen, binnen de genoemde termijn, beroep instellen bij:

  • Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het wijzigingsbesluit. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019, en het wijzigingsbesluit niet aan het beroep tegemoet komt, dan wordt het beroep op grond van artikel 6:19 Awb geacht onderwerp te zijn van het door de belanghebbende ingestelde beroep tegen de eerder verleende omgevingsvergunning. Dit betekent dat door hen niet opnieuw beroep hoeft te worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit zal onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst. Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. (06) 52 78 35 11 van de provincie Noord-Brabant.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Aan deze procedure is het kenmerk 4662546 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Omdat Windpark Karolinapolder Steenbergen een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:

  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep   
  • dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk

Contact

Windturbines Karolinapolder Steenbergen

Zie ook