Brabant streeft ernaar tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa te behoren. Met respect voor natuur en milieu en voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) helpt veehouders om zorgvuldig te zijn.

Ontwikkelruimte verdienen

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de Interim omgevingsverordening. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst op de thema's: (dier)gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijn stof, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Wijzigingen BZV versie 2.1

In BZV versie 2.1 zijn enkele certificaten toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal scores van certificaten gewijzigd.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.1) en de daarbij behorende stukken met ingang van 1 oktober 2020 raadplegen via www.brabant.nl/bzv21 en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Geen mogelijkheid van beroep

In verband met het bepaalde in artikel 8:2, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging geen beroep worden ingesteld.

 

Contact

Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.1)